مسابقات اخیر

مسابقه کتابخوانی بخش بزرگسال انتشارات امیرکبیر(کتاب خدا و استیون هاوکینگ و کتاب صفر مرزی)
مسابقه کتابخوانی بخش بزرگسال انتشارات امیرکبیر(کتاب خدا و استیون هاوکینگ و کتاب صفر مرزی)

۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال         شروع

مسابقه کتابخوانی بخش نوجوان انتشارات امیرکبیر(کتاب افسانه های ایرانی جلد4 و کتاب قصه های خوب جلد8)
مسابقه کتابخوانی بخش نوجوان انتشارات امیرکبیر(کتاب افسانه های ایرانی جلد4 و کتاب قصه های خوب جلد8)

۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۸۰۰۰۰۰۰ ریال         شروع

مسابقات بیشتر

تماس با ما